fbpx
Skip to content

Varjatud puudused

Oi kui sageli tuleb ette olukordi, kus ostja ostab mingi vana eluaseme ja siis ilmnevad puudused, millest teda müüja või maakler enne müügilepingu sõlmimist ei teavitanud.

Ostja hakkab nõudma, et müüja ehitaks talle uue ahju, vahetaks ära katuse või muud sellist. Kas selline nõue on õigustatud?

Riigikohus on muuhulgas selgitanud, et „Vana maja lepingutingimustele vastavuse hindamisel tuleb lähtuda sarnase kasutusotstarbe ja vanusega hoonete tavapärasest ehk keskmisest seisundist.

See tähendab, et aastakümneid tagasi ehitatud hoonete puhul ei saa eeldada tänapäevastele ehitusnõuetele või projektdokumentatsioonile vastamist.“

Võlaõigusseadusega on sätestanud, et ostja võib nõuda müüjalt asja parandamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahenditega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja puuduse olulisust.

Riigikohus on ühes teises kohtuasjas muuhulgas selgitanud, et „Nõude lahendamisel tuleb arvestada sellega, et kahju hüvitamise tulemusel ei või hagejat põhjendamatult rikastada. Kohus peab arvestama, et pooled leppisid müügilepingus kokku kasutatud korteri müügis, sh kasutatud küttekolletega. Ostes kasutatud korteri, ei või ostja eeldada, et korteri küttekolded ja tehnosüsteemid oleksid samasuguses olukorras nagu uued. Seega peaks hüvitama vaid need kulutused, mis tuleb teha küttekollete viimiseks hüpoteetilisse olukorda, kus need oleksid pidanud olema, et vastata lepingu nõuetele.”