fbpx
Skip to content

Nõuete aegumine

Lepingutest tuleneva nõude aegumistähtaeg on üldjuhul kolm aastat.

See tähendab, et kui oled tarbinud mingit teenust või ostnud mingit kaupa ja Sulle on esitatud arve, pead selle ära maksma.

Kui Sa seda ei tee ja müüja või teenuse pakkuja õigeaegselt võlga sisse ei nõua, aegub nõue ära.

See aga ei tähenda, et Sa ei ole enam võlgu. Ikka oled ja aus oleks võlg ära maksta ka siis, kui nõue esitatakse näiteks viie aasta möödudes.

Sama reegel kehtib ka kinnisasja müügi korral.

Kui oled müünud lepingutingimustele mittevastava ehk puudustega asja, võib ostja esitada nõude:

  • asja parandamiseks,
  • nõuda kahju hüvitamist,
  • alandada hinda
  • või olulise puuduse korral ka lepingust taganeda.

Seda muidugi tingimusel, et puudus oli olemas valduse üleandmise hetkel, mitte ei tekkinud ostja poolt asja kasutamisel.

Ka siin aegub nõue kolme aastaga ära.

Kui aga arendaja müüb Sulle kui tavainimesele tuttuue kinnisvara, siis siin on nõude aegumistähtaeg viis aastat.

Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest.

Kui Sa oled ostnud näiteks sellise korteri ja kahe aasta jooksul puuduse avastanud, ei pea Sa tõendama, et puudus oli olemas valduse üleminekul.

Küll aga pead Sa kahe kuu jooksul puuduse avastamisest, müüjat sellest teavitama. Kui Sa seda ei tee, kaotad õiguse nõuet esitada.

Riigikohus on ühes kohtulahendis selgitanud, et ka tavainimeste vahelise tehingu korral tuleb puudusest mõistliku aja jooksul (kaks kuud) müüjat teavitada, mitte teha seda aegumistähtaja lõppemise eel.

Ka sellisel juhul võid Sa kohtuvaidluse kaotada.

Mis aga saab siis, kui nõue aegub?

Kahjustatud pool saab ikka esitada nõude ja aus inimene ka oma võlgnevuse kustutab. Siiski ei saa selline olukord kesta lõpmatuseni. Aastatepikkune nõue koos võimalike intressidega võib võlgniku jaoks muutuda ebamõistlikult koormavaks.

Seega vastavalt seadusele on võlgnikul õigus keelduda aegunud nõude täitmisest. See seab ka võlausaldajale kohustuse õigeaegselt nõue esitada ja mitte sellega viivitada.