fbpx
Skip to content

Kuidas lõpetada kaasomand?

Kaasomand on selline omandivorm, mis varem või hiljem toob kaasa lahkhelisid ja vaidlusi. Kui olukord läheb juba väga hulluks, on võimalik kaasomand lõpetada.

Asjaõigusseadus sätestab, et kaasomanikul on õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist, kui kaasomanikevahelise kokkuleppega ei ole kaasomandi lõpetamise nõudeõigus välistatud.

Kaasomandi lõpetamisel jagatakse kinnisasi vastavalt kaasomanike kokkuleppele.

Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas:

  • jagada asi kaasomanike vahel reaalosades;
  • anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas;
  • müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ja saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Sellisel juhul peab asjast huvitatud kaasomanik esitama kohtule hagiavalduse, kus on märgitud viis, kuidas tema tahaks kaasomandit jagada.

Kui teine kaasomanik hagis märgitud jagamise viisiga ei nõustu, võib ta esitada kohtule vastuhagi, milles palub kohut jagada kaasomand temale meelepärasemal moel.

Lõpuks peab kohus otsustama, kumb kaasomandi jagamise viis on kõige mõistlikum ja osapoolt kõige vähem koormav.

Kaasomandi reaalosadena jagamisel võib kohus juhul, kui reaalosade väärtus ei vasta kaasomanikele kuuluvate mõtteliste osade väärtusele, määrata rahalise tasaarvestuse osade ühtlustamiseks, samuti koormata üksikuid osi servituudiga teiste osade kasuks.

Vajadusel võib jagamine toimuda ka liisu heitmise teel.

Riigikohus on selgitanud, et kaasomandi lõpetamata jätmine ei ole üldjuhul lubatud ning üksnes erandjuhul on hea usu põhimõttest tulenevalt võimalik jätta kaasomand lõpetamata, kui hagis või vastuhagis taotletud kaasomandi lõpetamise viis ei ole õiglane.

Kohus peab kaasomandi lõpetamise nõude lahendama kaasomanike huvide kaalumisega.